Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 6/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce 30.6.2008

Usnesení  č. 6 / 2008 ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 30.6.2008

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice    s c h v a l u j e :

1.1.   ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a pana Petra Smrčka.

1.2.    program 6. zasedání ZO ze dne 30.6.2008 a schvaluje, aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání.

1.3.   závěrečný účet obce za rok 2007, obsahující údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Jedná se o zhodnocení finančního hospodaření obce a jí zřízené příspěvkové organizace MŠ Hnojice a hospodaření s jejich majetkem. Součástí závěrečného účtu je i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje. Nedílnou součástí závěrečného účtu obce Hnojice za rok 2007 je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 se závěrem, že při přezkoumání hospodaření obce Hnojice za rok 2007 podle § 2 a 3 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Hnojice, a to bez výhrad – 5 hlasů pro.

1.4.   rozpočtovou změnu č. 1/08 –  5 hlasů pro.

1.5.   záměr odprodat pozemek parc.č. 248/29, k.ú. Hnojice  – 5 hlasů pro.

1.6.   poskytnutí finančního příspěvku 3.000,- Kč na provoz střediska Denní pobyt Rozkvět a 21.000,- Kč na provoz střediska Charitní ošetřovatelská služba a Charitní pečovatelská služba – 5 hlasů pro.

1.7.   Smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů se Školní jídelna Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace a pověřuje starostu podpisem smlouvy – 5 hlasů pro.

 

2. Zastupitelstvo obce Hnojice    p o v ě ř u j e :

2.1.   starostu obce dalším jednáním s vlastníky parcely číslo 660, především jednáním s menšinovými vlastníky parcely paní T. a panem Z. o možnosti odprodeje či výměny pozemků za podmínek schválených minulým zastupitelstvem, případně o možnosti, aby schválili většinovým dvěma spoluvlastnicím výměnu jejich podílu pozemků za pozemky obce – 5 pro.

2.2.   starostu jednáním s majitelkami pozemků v „Lokalitě Rybník“ paní S. a paní P. ve věci nedodržení podmínek kupní smlouvy a sjednání nápravy – 5 hlasů pro.

2.3.   starostu podpisem smluv o poskytnutí  příspěvků 3.000,- Kč na provoz střediska Denní pobyt Rozkvět a 21.000,- Kč na provoz střediska Charitní ošetřovatelská služba a Charitní pečovatelská služba – 5 hlasů pro.

2.4.   starostu podpisem Smlouvy o úhradě neinvestičních nákladů se Školní jídelna Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace  – 5 hlasů pro.

 

3. Zastupitelstvo obce Hnojice    b e r e   n a   v ě d o m í :

3.1.   zápisy ze 4. a 5. zasedání ZO, konaných dne 5.5.2008 a 12.5.2008 bez připomínek.

3.2.   zprávu o kontrole plnění usnesení č. 4/2008 ze zasedání ZO dne 5.5.2008 a č. 6/2008 ze zasedání ZO ze dne 12.5.2008.

3.3.   informace starosty obce o činnosti orgánů obce – 5 hlasů pro.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

  .…………………..                                                   ....……………….

Jiří Vrobel                                                              Libor Kašpárek

   místostarosta obce                                                         starosta obce

 

 

 

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.