Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 05 z veřejného zasedání zastupitelstva obce 12.5.2008

 

Usnesení  č. 5 / 2008

 

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 12.5.2008

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice    s c h v a l u j e :

1.1.   ověřovatele zápisu – pana ing. Miloše Fišera a pana Zdeňka Juráska – 7 hlasů pro.

1.2.    program 4. zasedání ZO ze dne 12.5.2008 a schvaluje, aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání – 7 hlasů pro.

1.3.   změnu koncepce čistírny odpadních vod na kořenovou čistírnu odpadních vod – 6 hlasů pro, 1 se zdržel.

 

2. Zastupitelstvo obce Hnojice    p o v ě ř u j e :

2.1.   starostu obce podáním žádosti na změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje – 6 hlasů pro, 1 se zdržel.

2.2.   starostu obce podpisem smlouvy o dílo s akademickým sochařem René Tikalem na akci „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého – 1. etapa“ – 7 hlasů pro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

  .…………………..                                                         .……………….

Jiří Vrobel                                                                  Libor Kašpárek

   místostarosta obce                                                             starosta obce