Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 04 z veřejného zasedání zastupitelstva obce 5.5.2008

Usnesení  č. 4 / 2008

 

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 5.5.2008

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice    s c h v a l u j e :

1.1.   ověřovatele zápisu – pana Romana Knoba a pana Petra Smrčka.

1.2.    program 4. zasedání ZO ze dne 5.5.2008 a schvaluje, aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání.

1.3.   pronájem bytu paní A.G. za částku 1.200,-Kč měsíčně

1.4.   v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 68/2007 Sb., návrh zadání 4. změny Územního plánu sídelního útvaru Hnojice, který je přílohou tohoto usnesení a je závazným podkladem pro zpracování návrhu 4. změny Územního plánu sídelního útvaru Hnojice.

1.5.   schodkový rozpočet obce Hnojice na rok 2008 v předložené podobě

1.6.   ve smyslu ust. § 85 písm. b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

částku :    70.000,- Kč  TJ Sokolu Hnojice,

částku :    25.000,- Kč  SDH Hnojice,

částku :    60.000,- Kč  Římskokatolické farnosti Hnojice,

částku :    16.000,- Kč  Občanskému sdružení Hagnózek a

částku :   300.000,- Kč  Mateřské škole Hnojice, příspěvkové organizaci  na provoz MŠ v roce 2008.

1.7.   pojištění majetku a odpovědnosti obce u České pojišťovny, a.s.

1.8. svolání zasedání ZO dne 12.5.2008 v 19:30 s jediným bodem programu Kanalizace a ČOV.

1.9.   výkup pozemků pod budoucími chodníky na parc.č. 248/34, 248/36, 248/37, 248/39, 248/99 a 248/102 za stejnou cenu, za níž byly prodány.

1.10. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ.

 

2. Zastupitelstvo obce Hnojice    p o v ě ř u j e :

2.1.   starostu sepsáním nájemní smlouvy s paní A.G.

2.2.   starostu obce uzavřením smluv k vyplacení schválených částek s jednotlivými subjekty, jimž byly schváleny dotace.

2.3.   starostu obce podpisem pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou, a.s.

2.4.   starostu obce podpisem smlouvy o dotacích na akci Oprava místní komunikace k bytovkám a podpisem smlouvy s již dříve vybranou firmou Kareta Bruntál.

2.5.   starostu sepsáním kupních smluv na výkup pozemků pod budoucími chodníky na parc.č. 248/34, 248/36, 248/37, 248/39, 248/99 a 248/102 za stejnou cenu, za níž byly prodány.

2.6.   starostu podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ.

 

3. Zastupitelstvo obce Hnojice    b e r e   n a   v ě d o m í :

3.1.   zápis ze 3. zasedání ZO, konaného dne 3.3.2008 bez připomínek.

3.2.   zprávu o kontrole plnění usnesení č. 3/2008 ze zasedání ZO dne 3.3.2008.

3.3.   zprávu o hospodaření obce Hnojice.

3.4.   informace starosty obce o činnosti orgánů obce

 

4. Zastupitelstvo obce Hnojice   d e l e g u j e :

4.1.   zástupce obce Hnojice na Valnou hromadu VHS ČERLINKA Litovel, svolanou na 27.5.2008, a to starostu obce pana Libora Kašpárka a náhradníka místostarostu obce pana Jiřího Vrobla

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

  .…………………..                                                         ……………….

Jiří Vrobel                                                                  Libor Kašpárek

   místostarosta obce                                                             starosta obce