Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 03 z veřejného zasedání zastupitelstva obce 3.3.2008

Zastupitelstvo obce Hnojice  schvaluje:

 1. ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a ing. Miloše Fišera – 7 hlasů pro.
 2. program 3. zasedání ZO ze dne 3.3.2008 včetně změny navržené starostou obce a schvaluje, aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání – 7 hlasů pro.
 3. uzavření dodatku č.4 smlouvy o dílo s firmou Remit – 7 hlasů pro.
 4. proplacení úhrady ztráty na vodovodu ve výši 65.397,-Kč – 7 hlasů pro. 
 5. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. – 5 hlasů pro, 2 proti.
 6.  uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonů Obecní policie obce Štěpánova i na území obce Hnojice – 5 hlasů pro, 3 se zdrželi hlasování.
 7.  výpověď nájemní smlouvy s paní I.B. dohodou ke dni 29.2. – 8 hlasů pro.
 8.  uzavření smlouvy o Závazku veřejné služby s firmou VOJTILA TRANS s.r.o. – 7 hlasů pro, 1 proti. 

Zastupitelstvo obce Hnojice  p o v ě ř u j e :

 1. starostu obce podpisem dodatku č.4 smlouvy o dílo s firmou Remit – 7 hlasů pro.
 2. starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonů Obecní policie obce Štěpánova i na území obce Hnojice – 5 hlasů pro, 3 se zdrželi hlasování.
 3. starostu obce vypovězením stávající pojistné smlouvy – 5 hlasů pro, 2 proti, 1 se zdržel hlasování.
 4. starostu podepsáním dohody o ukončení nájmu s paní Beutelovou – 8 hlasů pro.
 5. starostu obce podpisem smlouvy o Závazku veřejné služby s firmou VOJTILA TRANS s.r.o. – 7 hlasů pro, 1 proti.

Zastupitelstvo obce Hnojice  b e r e n a v ě d o m í :

 1. zápis ze zasedání ZO, konaného dne 11.2.2008 bez připomínek – 6 hlasů pro,1 se zdržel.
 2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 2/2008 ze zasedání ZO dne 11.2.2008 – 6 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování.
 3. nabídky firem Visso, Aquaprokon a Poštulka na vypracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost na akci „Bytová zóna v lokalitě Hnojice – Rybník“, 2. etapa“ – 8 hlasů pro.
 4. informace starosty obce o činnosti orgánů obce – 8 hlasů pro.

Zastupitelstvo obce Hnojice  u k l á d á :

 1. starostovi a finančnímu výboru vypracovat OZV s pravidly na rozdělování dotací z obecního rozpočtu – 6 hlasů pro, 2 se zdrželi hlasování. Termín příští zasedání.
 2. starostovi splnění bodu 4.1. ze dne 3.12.2007 do příštího zasedání ZO – 7 hlasů pro, 1 proti.

Zastupitelstvo obce Hnojice  n e s c h v a l u j e :

 1. finanční příspěvek TJ Sokol Hnojice na rok 2008 ve výši 70.000,- Kč – 4 hlasy pro, 2 proti, 1 se zdržel hlasování.
 2. finanční příspěvek SDH Hnojice na rok 2008 ve výši 25.000,- Kč – 4 hlasy pro, 2 proti, 2 se zdrželi hlasování.
 3. finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Hnojice na rok 2008 ve výši 60.000,- Kč – 3 hlasy pro, 2 proti, 3 se zdrželi hlasování.
 4. schodkový rozpočet obce Hnojice na rok 2008 v předložené podobě se schválenou zapracovanou úpravou pol. 5229 – 4 hlasy pro, 4 se zdrželi hlasování.

starosta obce KAŠPÁREK Libor
místostarosta Jiří VROBEL