Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 02 z veřejného zasedání zastupitelstva obce 11.2.2008

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1. ověřovatele zápisu – pana Zdeňka Juráska a pana Oldřicha Tiefenbacha – 6 hlasů pro, 1 se zdržel
 2. program 2. zasedání ZO ze dne 11.2.2008 včetně změny navržené starostou obce a schvaluje, aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání – 7 hlasů pro.
 3. dodatek č.3 smlouvy "Komunikace včetně inženýrských sítí v bytové zóně v lokalitě Hnojice-rybník" – 7 hlasů pro, 1 se zdržel.
 4. schvaluje proplacení faktur firmě MYFA v částkách 386.771,- Kč a 614.381,- Kč – 5 hlasů pro, 3 se zdrželi.
 5. uzavření "Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie" s firmou ČEZ Distribuce, a.s. – 8 hlasů pro.
 6. "Aktualizaci programu obnovy obce Hnojice" – 8 hlasů pro
 7. realizaci akce "Oprava komunikace k bytovkám" a podání žádosti o dotaci na tuto akci v rámci Programu obnovy venkova olomouckého kraje 2008 (dotační titul č.1). V případě schválení a přidělení dotace bude spoluúčast obce činit nejméně 40% – 8 hlasů pro
 8. dodavatele akce "Oprava komunikace k bytovkám" firmu Kareta Bruntál v ceně dle nabídky ve výši 369.843,-Kč bez DPH – 8 hlasů pro.
 9. navýšení pokladního limitu na 50.000,-Kč – 7 hlasů pro, 1 proti.
 10. uzavření smlouvy o Závazku veřejné služby s firmou Connex Morava a.s. – 8 hlasů pro.

 


Obecní zastupitelstvo pověřuje:

 1. starostu obce podepsáním dodatku č.3 smlouvy "Komunikace včetně inženýrských sítí v bytové zóně v lokalitě Hnojice-rybník" – 7 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování.
 2. starostu obce podpisem "Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie" – 888 hlasů pro.
 3. starostu obce jednáním s firmou Remit o výši poplatku za objemný odpad – 8 hlasů pro.
 4. starostu obce podpisem smlouvy o Závazku veřejné služby s firmou Connex Morava a.s. – 8 hlasů pro.

 


Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

 1. zápis ze zasedání ZO, konaného dne 3.12.2007 bez připomínek – 7 hlasů pro, 1 se zdržel
 2. zápis ze zasedání ZO, konaného dne 7.1.2008 bez připomínek – 8 hlasů pro.
 3. zprávu o kontrole plnění usnesení č.1/2008 ze zasedání ZO dne 7.1.2008 – 6 hlasů pro, 2 se zdrželi.
 4. informace starosty obce o činnosti orgánů obce – 8 hlasů pro.

 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

 1. uzavření smlouvy o dodávkách elektřiny s firmou Bohemia Energy – 6 proti, 2 se zdrželi hlasování.


starosta obce  KAŠPÁREK Libor
místostarosta  Jiří VROBEL