Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 01 z veřejného zasedání zastupitelstva obce 7.1.2008

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1. ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a pana Romana Knoba – 8 hlasů pro
 2. program 1. zasedání ZO ze dne 7.1.2008 včetně změn navržených starostou obce a ing. Fišerem a schvaluje, aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání – 8 hlasů pro.
 3. bod č. 2.1 ve stejném znění s rozdílem, že se jedná o změnu č.4/2007 – 6 hlasů pro, 2 se zdrželi
 4. změnu funkčního využití části plochy pozemku 248/87 z plochy ZPF v drobné držbě na plochu individuálního bydlení s tím, že tato změna bude začleněna do změny ÚPN SÚ Hnojice č. 4 za podmínky, že bude s majitelem pozemku sepsána smlouva o úhradě nákladů souvisejících s touto změnou – 8 hlasů pro.
 5. přesunutí projednávání uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonů Obecní policie obce Štěpánova i na území obce Hnojice na příští zasedání ZO – 7 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování.
 6. svolání pracovní porady k návrhu plánu rozvoje obce na 21.1.2008 v 18:00 – 9 hlasů pro
 7. složení inventarizačních komisí v navržené podobě – 9 hlasů pro

 


Obecní zastupitelstvo pověřuje:

 1. starostu obce podpisem dodatku kupní smlouvy č. 1-20-018/05, 1538-2006-DAOS ze 7.9.2006 – 9 hlasů pro.

 


Zastupitelstvo obce bere na vědomí

 1. zápis ze zasedání ZO, konaného dne 27.11.2007 bez připomínek – 8 hlasů pro.
 2. zápis ze zasedání ZO, konaného dne 3.12.2007 s připomínkami pana Tiefenbacha – 3 hlasy pro, 2 proti, 3 se zdrželi hlasování – nebylo schváleno.
 3. zprávu o kontrole plnění usnesení č.14/2007 ze zasedání ZO dne 3.12.2007 – 7 hlasů pro, 1 se zdržel.
 4. informace starosty obce o činnosti orgánů obce – 9 hlasů pro

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

 1. starostovi splnění kupní smlouvy č. 1-20-018/05, 1538-2006-DAOS ze 7.9.2006 vč. dodatku v termínu – 9 hlasů pro.
  O: Starosta T: 31.12.2008
 2. starostovi pravidelně aktualizovat www stránky obce – 9 hlasů pro
  O: Starosta T: Průběžně
 3. starostovi vyvěsit anonimizované zápisy ze zasedání ZO na úřední desce i na internetových stránkách obce – 8 hlasů pro, 1 se zdržel
  O: Starosta T: Průběžně
 4. starostovi písemně oslovit firmu Vojtila Trans s dotazem, proč obec předem neseznámil s chystaným zdražení jízdného – 8 hlasů pro, 1 se zdržel
  O: Starosta T: Nebyl určen

 

 

Zastupitelstvo obce revokuje:

 1. bod č.2.1 minulého usnesení – 6 hlasů pro, 2 se zdrželi.


starosta obce KAŠPÁREK Libor 
místostarosta Jiří VROBEL