Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006

Ze zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím:

Zveřejňování informací

Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace:

a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,

b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí,

c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,

d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,

e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,

f) sazebník úhrad za poskytování informací,

g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací. Povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 též způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet).

Tato povinnost se nevztahuje na povinné subjekty, které jsou pouze fyzickými osobami.

 

1. NÁZEV

Obec Hnojice

 

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Obec Hnojice je územním samosprávným společenstvím občanů založeným dle zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích. V současnosti se právní postavení obce řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Obec je veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Obec rovněž vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

 

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou starosta, obecní úřad a případné zvláštní orgány obce (komise, výbory apod). V obci se vzhledem k nízkému počtu členů zastupitelstva rada obce nevolí, a její pravomoc proto vykonává starosta s výjimkou záležitostí, v nichž zákon o obcích tuto pravomoc svěřuje zastupitelstvu obce (§ 102 odst. 4 zákona o obcích).

a) Organizační schéma obce:

 • Zastupitelstvo obce
  1. Zastupitelstvo obce zřizuje následující výbory:
   • Finanční výbor
   • Kontrolní výbor
   • Sociálně-kulturní výbor
  2. Zastupitelstvo nezřizuje v obci obecní policii.
 • Starosta
  • Starosta obce nezřizuje žádné komise
 • Obecní úřad
  • Odbory obecního úřadu:
   • není členěn na odbory
  • Tajemník obecního úřadu
   • tato funkce není zřízena

b)  Obcí zřizované nebo řízené organizace: Mateřská škola Hnojice, příspěvková organizace.

Organizační složky obce: Jednotka sboru dobrovolných hasičů, Obecní knihovna

 

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 KONTAKTNÍ POŠTOVNÍ ADRESA

785 01 Hnojice 117

4.2 ADRESA ÚŘADOVNY PRO OSOBNÍ NÁVŠTĚVU

785 01 Hnojice 117

4.3 PRACOVNÍ DOBA

Úřední hodiny:

Pondělí 7.30 - 12,  12.30 - 16.30 hod

Středa 7.30 - 12,  12.30 - 16.30 hod

V jinou dobu po telefonické dohodě, tel. 585 380 328

4.4 TELEFONNÍ ČÍSLA

tel.: podatelna 585  380 328

4.5 FAX

fax: není

4.6 ADRESA INTERNETOVÉ STRÁNKY

http://www.hnojice.cz

4.7 ADRESA E-PODATELNY

Informace - elektronická podatelna: podatelna(at)hnojice.cz

ID datové schránky: d8rj2va

4.8 DALŠÍ ELEKTRONICKÉ ADRESY

 

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

bankovní spojení: 1801713339/0800

 

6. IČ

00298921

 

7. DIČ

obec není plátce DPH

 

8. DOKUMENTY

8.1 SEZNAMY HLAVNÍCH DOKUMENTŮ

Územní plán obce

Program obnovy obce Hnojice

Hlavní dokumenty jsou k nahlédnutí na OÚ a na www stránkách obce

8.2 ROZPOČET

Rozpočet je k nahlédnutí na OÚ a na www stránkách obce

 

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Poskytování informací týkajících se samostatné i přenesené působnosti Obce Hnojice se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Žádosti o poskytnutí informace se podávají na OÚ. Jsou vyřizovány buď odpovědnou pracovnicí či starostou obce.

 

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

a) osobně - u pracovnice obecního úřadu

b) elektronicky se zaručeným podpisem - prostřednictvím E-podatelny nebo datové schránky obce

 

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

1) Součástí rozhodnutí správního orgánu ve správním řízení je vždy také poučení o tom, zda je rozhodnutí konečné nebo zda se lze proti němu odvolat, v jaké lhůtě, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat. Proti rozhodnutí správního orgánu ve správním řízení je možno podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. Zvláštní formulář pro podání odvolání neexistuje. Odvolání musí splňovat obecné náležitosti podání ve správním řízení (z odvolání musí být zřejmé kdo je činí, které správní věci se týká a co se navrhuje, písemné podání musí být vlastnoručně podepsané). Pokud podání nemá předepsané náležitosti, pomůže správní orgán účastníku řízení nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh řízení (ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů).

2) Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis. Pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo proto, že nebyl poučen vůbec, podal opravný prostředek po lhůtě, má se za to, že jej podal včas, jestliže tak učinil nejpozději do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí.

Odvolací orgány v případě odmítnutí žádosti o poskytnutí informací:

Příslušným odvolacím orgánem v případě odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací týkajících se výkonu přenesené působnosti Obce Hnojice je Krajský úřad Olomouckého kraje. Příslušným odvolacím orgánem v případě odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací týkajících se výkonu samostatné působnosti Obce Hnojice je starosta obce, pokud zastupitelstvo obce nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce.

 

12. FORMULÁŘE

Obec Hnojice má zpracovány formuláře k vyzvednutí na pracovištích OÚ, nebo ke stažení na www stránkách obce:

 • Žádost o povolení kácení dřevin
 • Návrh na změnu územního plánu
 • Žádost o finanční příspěvek
 • Žádost o poskytnutí informace

 

13. POPISY POSTUPŮ

Postupy při řešení všech situací poskytne pracovnice OÚ či starosta obce

 

14. PŘEDPISY

14.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

Obec jedná a rozhoduje zejména podle níže uvedených právních předpisů, jejichž aktuální platné znění naleznete na stránkách Portálu veřejné správy České republiky. Tyto právní předpisy jsou rovněž k nahlédnutí veřejnosti na obecním úřadě v úředních hodinách.

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ? ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
  • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., - LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
  • Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
  • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
  • Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
  • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
  • Vyhláška č. 338/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
  • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
  • Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
  • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
  • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
  • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
  • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
  • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
  • Nařízení vlády 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách
  • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
  • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
  • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
  • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
  • Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
  • Zákon č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů
  • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění)
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
  • Zákon č. 143/2001 Sb., zákon o ochraně hospodářské soutěže
  • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
  • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
  • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
  • Zákon č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů
  • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
  • Vyhláška Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., - prováděcí vyhláška k zákonu o oceňování majetku
  • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
  • Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
  • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
  • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
  • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)
  • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
  • Zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání
  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
  • Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
  • Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých zákonů
  • Zákon č. 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci
  • Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR
  • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
  • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
  • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
  • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
  • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
  • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

 

14.2 VYDANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Vyhlášky obce - k nahlédnutí na OÚ a na www stránkách obce

Archiv právních předpisů obce - k nahlédnutí na OÚ

 

15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Sazebník úhrad za poskytování informací - k nahlédnutí na OÚ a na www stránkách obce

 

16. LICENČNÍ SMLOUVY

Obec nemá licenční smlouvy

 

17. VÝROČNÍ ZPRÁVA

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

- výroční zprávy jsou k nahlédnutí na  podatelně OÚ a na www stránkách obce

- žádosti a odpovědi dle zákona 106/1999 Sb. - k nahlédnutí na OÚ a na www stránkách obce