Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Mateřská škola

Výsledky zápisu do mateřské školy ze dne 9. 5. 2019

Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2019/2020 proběhne 9. 5. 2019 od 10:00 do 11:30 v mateřské škole.

K zápisu je nutné přinést:

 • Vyplněnou žádost o přijetí (vyzvedněte si v MŠ od 15. 4. 2019)
 • Rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce k ověření údajů
 • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte a jeho pravidelném očkování

 Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (dovrší-li k 31. 8. 2019 pěti let). Nemusí mít vyjádření lékaře o pravidelném očkování.

Výsledek přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 bude zveřejněn na vstupních dveřích (pod číselným kódem) Mateřské školy Hnojice do 31. 5. 2019.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do mateřské školy si zákonný zástupce dítěte převezme do vlastních rukou proti podpisu.

Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu Mateřské školy Hnojice, okr. Olomouc, příspěvková organizace, vychází ředitelka z kritérií pro přijímání.

 

28. 3. 2019

Ludmila Hrubá, ředitelka MŠ Hnojice

Kritéria přijetí

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí

Kapacita: 26 dětí

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34, zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (Školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., ( Správní řád ).

Od 1.9.2017 povinné předškolní vzdělávání - § 34 Školského zákona.

Kritéria přijetí:

 1. Děti poslední rok před vstupem do základní školy ( povinné předškolní vzdělávání ) a děti s OŠD s trvalým pobytem v určeném školském obvodu Mateřské školy Hnojice.
 2. Děti, které dovrší k 31.8.2019 věku 4 let s trvalým pobytem v určeném školském obvodu Mateřské školy Hnojice ( podle data narození od nejstaršího  po nejmladší do naplnění kapacity školy ).
 3. Děti, které dovrší k 31.8.3019 věku 3 let s trvalým pobytem v určeném školském obvodu Mateřské školy Hnojice  ( podle data narození od nejstaršího po nejmladší do naplnění kapacity školy ).
 4. Ostatní děti s trvalým pobytem v určeném školském obvodu Mateřské školy Hnojice (dle data narození od nejstarších po nejmladší do naplnění kapacity školy) .
 5. Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu Mateřské školy Hnojice (dle data narození od nejstaršího po nejmladší do naplnění kapacity školy).

Upozornění: Zákonný zástupce svým podpisem v Přihlášce k předškolnímu vzdělávání potvrzuje pravdivost uvedených údajů. Zároveň bere na vědomí, že v případě zjištění nepravdivých údajů toto může mít vliv na další setrvání, či umístění dítěte v MŠ Hnojice.

 

Ludmila Hrubá, ředitelka MŠ Hnojice

Funkce pověřence

SAZEBNÍK ÚHRAD

Sazebník úhrad za poskytování informací

pro úhradu nákladů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679

Mateřská škola Hnojice, Hnojice 59, okr. Olomouc, p. o. stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona, s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, s článkem 12 odst. 5 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací:

 

čl. I.

Náklady na pořízení kopií

 1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:
  • a) jednostranná 2 Kč
  • b) oboustranná 4 Kč
 2. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:
  • a) jednostranná 4 Kč
  • b) oboustranná 8 Kč
 3. Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný) jedna stránka 3 Kč
 4. Za pořízení skenu či fotografie do souboru jedné stránky do velikosti A4 při skenování a do velikosti A3 při fotografování včetně úpravy k odeslání 5 Kč
 5. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou školka za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.
 6. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných školkou se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

 

čl. II.

Náklady na opatření technických nosičů dat

 1. 1 ks CD 10 Kč
 2. 1 ks DVD 20 Kč
 3. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

 

čl. III.

Náklady na odeslání informací žadateli

 1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p., případně jiného poskytovatele poštovní služby. Náklady na balné se stanoví paušální částkou 20 Kč za jednu poštovní zásilku.
 2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

 

čl. IV.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se úhrada požaduje za vyhledávání delší než 30 minut. Úhrada za hodinu vyhledávání jedním pracovníkem je 200,- Kč, započítává se každých i započatých 30 minut. Úhrada je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců školky, kteří se mohou podílet na vyhledávání informací, podle schváleného rozpočtu pro rok 2018. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem doby připadající na každého pracovníka.
 2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, nezbytné k vyhledání informace (např. náklady na jízdné na odlehlé pracoviště), budou účtovány na základě individuální kalkulace.
 3. Do vyhledávání se zahrne s ohledem na konkrétnost formulace žádosti pouze vyhledání, ve kterém dokumentu se požadovaná informace nachází (např. v evidenci, spisové službě), vyhledání samotného dokumentu (např. ve spisovně, v počítači), vyhledání požadovaných informací v dokumentu, přenesení informací do sdělení žadateli (výpisem nebo kopírováním v počítači). Omezeně lze zahrnout čas nutný na anonymizaci chráněných údajů. Ostatní činnosti spojené s vyřízením žádosti, včetně právního posouzení, se nezapočítávají. Nezapočte se ani čas kopírování listinných dokumentů, který je již vyjádřen jednotkovou sazbou za kopii.

 

čl. V.

Ostatní ustanovení

 1. Celková výše úhrady je součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Do celkové výše 100,- Kč nebude úhrada požadována, pokud žadatel nepodal po dobu jednoho měsíce od podání předchozí žádosti další žádost.
 2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může ředitelka školky od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.
 3. Žadatel může úhradu provést v hotovosti v pokladně školky v provozních hodinách.
 4. Tento sazebník se stanoví na účetní období od 22. 5. 2018.
 5. Sazebník byl schválen ředitelkou školky.

 

V Hnojicích, dne 24. 5. 2018

Ludmila Hrubá

Ředitelka MŠ Hnojice

informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: MŠ Hnojice, Hnojice 59, okr. Olomouc, p. o.

Kontakt na správce: ms.hnojice@seznam.cz

 

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce (škola) jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy ve škole. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: tomas.pavelka@sms-sluzby.cz, tel. +420 739 244 974

 

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy ve škole, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce školy.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí[1] a dodržuje důvěrnost i o stížnostech[2]. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

 

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy ve škole (odborně řečeno – naše škola je zpracovává jako správce), máte právo:

 1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout. (sazebník výše)
 2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
 3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
 4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). (viz výše)
 5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu ms.hnojice@seznam.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
 6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se do školy dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
 7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

[1] § 45 zákona o zpracování osobních údajů (v legislativním procesu)

[2] Čl. 38 odst. 5 ON

Informace o provozu podatelny

Adresa: Mateřská škola Hnojice, okr. Olomouc, příspěvková organizace, 785 01, Šternberk

Telefon: 585 380 501

Elektronická adresa: ms.hnojice@seznam.cz

ID datové schránky: hog4rj

Mateřská škola Hnojice

 

Naše mateřská školka je jednotřídní, s kapacitou 25 dětí a je umístěna v přízemí budovy bývalé základní školy. Od roku 2003 jsme samostatný právní subjekt. Zaměstnanci mateřské školy se snaží o vytvoření důvěrného prostředí mezi dětmi a dospělými, ve vzájemných vztazích kladou důraz na toleranci, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Vzdělávací činnost mateřské školy je zaměřena na estetickou výchovu, na poznávání přírody, vlastní kultury, na posilování úcty k rodině, tradicím, národním hodnotám země. Mateřská škola dosahuje výborných výsledků při výchově sounáležitostí dětí s prostředím, ve kterém žijí.

Zde budou akce pořádané MŠ

Zaměstnanci

Ředitelka:  Tereza Štýbnarová, DiS.
Učitelka:

Bc. Petra Kašpárková

Školnice:

Oldřiška Vašíčková

Kontakty

Telefon: 585 380 501
Email: ms.hnojice@seznam.cz
IČO: 750 270 97

Adresa

Hnojice 59
785 01 Hnojice

Mapa a pohled na MŠ z ulice