Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-12:00, 12:30-16:30

Mateřská škola

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Mateřská škola Hnojice, okr. Olomouc, příspěvková organizace

SMĚRNICE Č. 13

 

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí

Kapacita:                                                                                       26 dětí

 

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34, zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění 

( Školský zákon ) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., ( Správní řád ).

 

Od 1.9.2017 povinné předškolní vzdělávání - § 34 Školského zákona.

 

Kriteria přijetí:

 

1. Děti poslední rok před vstupem do základní školy ( povinné předškolní vzdělávání ) a děti s OŠD s trvalým pobytem v určeném školském obvodu Mateřské školy Hnojice.

 

2. Děti, které dovrší k 31.8.2017 věku 4 let s trvalým pobytem v určeném školském

obvodu Mateřské školy Hnojice ( podle data narození, od nejstaršího  po nejmladší,

do naplnění kapacity školy ).

 

3. Děti, které dovrší k 31.8.3017 věku 3 let s trvalým pobytem v určeném školském  

obvodu Mateřské školy Hnojice  ( podle data narození, od nejstaršího po nejmladší,

do naplnění kapacity školy ).   

 

4. Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu Mateřské školy Hnojice (dle data narození, od nejstarších po nejmladší, do naplnění kapacity školy).

 

Upozornění: Zákonný zástupce svým podpisem v Přihlášce k předškolnímu vzdělávání potvrzuje pravdivost uvedených údajů. Zároveň bere na vědomí, že v případě zjištění nepravdivých údajů toto může mít vliv na další setrvání, či umístění dítěte v MŠ Hnojice.

 

 

 

 

Platnost směrnice č. 10 ukončena 31.8.2016                                           Ludmila Hrubá

Platnost směrnice  1.9.2016                                                                ředitelka MŠ Hnojice

Mateřská škola Hnojice

 

Naše mateřská školka je jednotřídní, s kapacitou 25 dětí a je umístěna v přízemí budovy bývalé základní školy. Od roku 2003 jsme samostatný právní subjekt. Zaměstnanci mateřské školy se snaží o vytvoření důvěrného prostředí mezi dětmi a dospělými, ve vzájemných vztazích kladou důraz na toleranci, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Vzdělávací činnost mateřské školy je zaměřena na estetickou výchovu, na poznávání přírody, vlastní kultury, na posilování úcty k rodině, tradicím, národním hodnotám země. Mateřská škola dosahuje výborných výsledků při výchově sounáležitostí dětí s prostředím, ve kterém žijí.

Zde budou akce pořádané MŠ

Zaměstnanci

Ředitelka: Ludmila Hrubá
Učitelka: Bc. Petra Kašpárková
Školnice: Oldřiška Vašíčková

Kontakty

Telefon: 585 380 501
Email: ms.hnojice@seznam.cz
IČO: 750 270 97

Adresa

Hnojice 59
785 01 Hnojice

Mapa a pohled na MŠ z ulice